Nhà máy

Nhà máy Ningbo

Nhà máy Ningbo

Nhà máy Ningbo

Hệ thống kiểm tra ngoài trời của máy theo dõi tuyến tính

Thiết bị sản xuất

Thiết bị sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Xưởng sản xuất

Kiểm tra thiết bị

Kiểm tra thiết bị

Kiểm tra thiết bị